G4 吳語注音網上版

繁體版 | 簡體版

 

簡單的介紹

如果您會說上海話,祇是想瞭解如何用吳語注音法來拼上海話的字,那麼閱讀這堛甄眾璊雯迡N可以了。

詳細的介紹

吳語拉丁字母注音法
吳語上海音係
吳語音素簡介
吳語的聲母
吳語的介音、上海話韻母、吳語的聲調
上海話元音舌位圖
上海吳語拉丁字母注音法反查表
吳語注音法與國際音標和法語、英語讀音對照表